Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6848 ce3d 500
M.Hłasko "Listy"
Spojrzeliśmy na siebie i to było jak kopniak w brzuch.W życiu nikt mnie tak nie pociągał.
— Camila Lackberg, 'Księżniczka z lodu'
Reposted fromtimetolove timetolove viaiblameyou iblameyou
7260 4a9c 500
Reposted fromCarbonMonoxide CarbonMonoxide viadevilia devilia
Reposted fromshakeme shakeme viatwice twice
3593 0fc9
Reposted fromKaledonia Kaledonia viaucieknijmi ucieknijmi
najprawdziwszy
jestem o świcie

wtedy
gdy po nieprzespanej nocy
delikatnie odsłaniam okno
i z głupim zdziwieniem
mamroczę do siebie
- świat
jeszcze istnieje
— oh, Borszewicz
Reposted fromblackdrama blackdrama vialugola lugola
0930 d5fb
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness vialouve louve
Miałem przyjaciela, ale umarł. Tak naprawdę człowiek został, ale przyjaciel umarł.

Samobójstwo
należy popełnić po śniadaniu.
Na śniadanie najlepiej wypić szklankę
mleka.
Mleko posiada dużo witaminy A.
Witamina A chroni przed chorobami
oka.
Oko służy do patrzenia.
A patrzeć należy
na świat.

A resztki chleba
należy rzucić ptakom.
Aby mogły dalej
żyć.

— Ewa LIpska
9010 4892
1930's
Reposted fromWascon Wascon viatout tout
2602 e8cf
Reposted fromretaliate retaliate viatwice twice

tyle godzin
tyle dni
tyle lat
z których nic nigdy nie wynikło
z których nic nie wynika
z których nic nigdy nie wyniknie

tyle miejsc
tylu ludzi
tyle rozmów
które nie chronią przed śmiercią
które nie chronią przed życiem

ktoś - coś
gdzieś - kiedyś
było - nie było
nie wiem

dwadzieścia trzy lata -
dwadzieścia trzy światy

— Jarosław Borszewicz
1370 fd3b
Reposted fromwazelina wazelina viabartlomiej bartlomiej
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl